RINGS

Ring Les Enchaînés

Ring Ziggy

Ring Bollywood Vermeil

Ring Ziggy silver

Ring Jo black

Ring Jo pink

Ring Jo silver

Ring Jo gold

Ring Vertigo silver

Ring Vertigo pink

Ring Faces silver

Ring Faces pink

Ring Umé vermeil

Ring Umé vermeil rose

Ring Umé vermeil/garnet

Ring Umé vermeil/iolite

Ring Umé vermeil/amethyst

Ring Faces gold

Ring Vertigo gold

Ring Bollywood Rose Vermeil

Ring Bollywood Silver

Ring Misfits champagne gold

Ring Ziggy black